6 documents
return to data set
6 results (1/1 page)        
Title Year Author Abstract 
1912 - 1937年北京内城跨街牌楼变迁研究2007Jiang,Yaoyao 姜瑶瑶
1929nian Beiping ren li che fu feng chang yan jiu 1929年北平人力车夫风潮研究Zhuang, Shanman 庄珊曼
1946 nian Shanghai tan fan kang zheng yan jiu1946年上海攤販抗爭研究2011Song, Bo 宋波
Adopter en Chine contemporaine: La filiation à l’épreuve du contrôle de la natalité2010Guérin, Karine-Hinano
Beijing hu tong de she hui wen hua bian qian yu lu you kai fa 北京胡同的社会文化变迁与旅游开发2003Cui, jingyu 崔敬
Beiping li shi cheng shi yi xiang yan jiu 北平歷史城市意象研究: 1928-1937Ding Yannan 丁雁南This essay aims to input a deep examine on the city image of ...
6 results (1/1 page)