AND
1302 documents
return to data set
1302 results (1/27 pages)        
Title Year Author(s) Abstract 
Streets of Shanghai. A history in itself1941Gordon, A. H.
Ba yi san kang zhan shi 八一三抗战史1937Wang, Shuda 王叔達
Ba yi san Song Hu kang zhan 八一三淞沪抗战1987Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. "Ba yi san Song Hu kang zhan" bian shen zu 中国人民政治协商会议全国委员会文史资料硏究委员会《八一三淞沪抗战》编审组編] ...
Chinese professionals and the republican state : the rise of professional associations in Shanghai, 1912-19372004Xu, Xiaoqun
1927-1937 nian de Shanghai : shi zheng quan, di fang xing he xian dai hua 1927-1937 年的上海 : 市政权, 地方性和现代化2004Henriot, Christian 安克强 An Keqiang
Shanghai ji nü 上海妓女2004Henriot, Christian 安克强
Er shi yi nian yi pie 二十一年一瞥1925Li, Pingshu 李平書; Li, Zhongjue 李鍾珏
Wu song jiang 吴淞江 1935Wu, Jingshan 吴静山
Beiping zhi nan 北平指南1929Beiping min she 北平民社
Beijing zhi nan 北平指南1929
Zui xin Beijing zhi nan 最新北京旅遊指南1939Qi, Jiaben 齊家本
Zui xin Beiping zhi nan 最新北平指南1935Tian, Yunjin 田蕴瑾
Xin Beijing zhi nan 新北京指南1914Xie hua bian ji she 擷華編輯社
Shi yong Beijing zhi nan 實用北京指南1920Xu, Ke 徐柯
Beiping dao you gai kuang 北平導遊概況1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Beijing shi gong shang ye zhi nan 北京市工商業指南1939Zheng feng jing ji she 正風經濟社
Beiping ming sheng you lan zhi nan 北平名勝遊覽指南1948Ma, Yongxin 馬勇新
Jing Feng tie lu lu xing zhi nan 京奉鐵路旅行指南1910Jing Feng tie lu guan li ju 京奉鐵路管理局編
Jing Han tie lu lü xing zhi nan 京漢鐵路旅行指南1933Jing Han tie lu che wu chu bian ji ke 京漢鐵路旅行指南
Beiping you lan qu jian she ji hua 北平遊覽區建設計劃1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
A map and history of Peiping1936Dorn, Frank
Guide to Peiping and its environs1946
Guide to Peking and Neighbourhood1909Bahlke, Hans
Information for travellers visiting Peking1920
Guide to Peking1904Little, Archibald
Note for tourists in the North of China1866Dennys, N.B.
Notes on sightseeing and shopping in Peking1937Ogden, Marcus R.
Zhongguo dian ying shi 中国电影史1981Cheng, Jihua 程季华
Zhonghua min guo zhi shi ci dian 中华民国知识词典1992He, Benfang 何本方
Glimpses of the East 1926-19271926Kawata, T.
Shanghai Tong Shi 上海通史 - Dao Lun 导论1999Xiong, Yuezhi 熊月之
The Peiping shopping guide1936Peiyang press
Beiping zhi nan 北平指南1929
Peking on parade1935Hsiao, San-Tiao
Tourists to Peking and its environs1897Tientsin press
Guide to Peking1938Peking Chronicle Press
Guide to Peking1930The Leader
Guide to Peking1933Peking Chronicle Press
Gu dao jian wen 孤岛见闻1939Tao, Juyin 陶菊隐
Beiping lu you bian lan 北平旅遊便覽1934Bei Ning tie lu guan li ju 北寧鐵路管理局
Beijing dao you gai kuang 北京導遊概況1934Beiping shi zheng fu 北平市政府
Jian ming Beiping you lan zhi nan 簡明北平遊覽指南1932Jin, Wenhua 金文華
Beijing zhi nan 北京指南1916Zhonghua tu shu guan bian ji bu 中華圖書館編輯部
Xin Beijing 新北京1914Peking Chien hui society of compilation
Beiping dao you 北平導遊1948Zhongguo lu xing she 中國旅行社
Guide for tourists to Peking and its environs. With a plan of the city of Peking and a sketch map of its neighbourhood1876
Shanghai xiao zhi 上海小志Hu, Jifan 胡寄凡
Shanghai shi dian ying jian cha wei yuan hui ye wu bao gao 上海市电影检查委员会业务报告1932Shanghai shi dian ying jian cha wei yuan hui 上海市电影检查委员会
Peking and the overland route1917Cook & Son,
Peking utility book1921Mothers' Club of Peking
1302 results (1/27 pages)